Zvony


Nový zvon "PANNA MARIA NANEBEVZATÁ"


SVĚCENÍ ZVONU PROBĚHLO

PŘI SLAVNOSTNÍ MŠI SVATÉ

V NEDĚLI 8. KVĚTNA 2011

v 16.00 hod.

V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO

VE VELKÉM ÚJEZD

Zvon posvětil olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzík. Při mši svaté zpíval Chorus Marianus Tršice a hrál Svatocecilský orchestr z Olomouce & Hanácká dechovka Olomouc.

Na zvonu jsou nápisy: 
"PANNA MARIA NANEBEVZATÁ" + RELIÉF 
"POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME SVATÁ BOŽÍ RODIČKO" 
"VĚNOVÁNO FARNÍKY Z VELKÉHO ÚJEZDA A OKOLÍ", "L. P. 2010"


Koncem roku 2011 také proběhla oprava a zapojení na elektromagnet starého gotického zvonu a umíráčku za 100.000,- Kč.


Vážení přátelé,


    po úspěšné realizaci a montáži prvního nového zvonu sv. Jakub vysvěceného Mons.Hrdličkou v loňském roce 2009, který již můžeme poslouchat z našeho kostela sv.Jakuba Většího, jsme roce 2010 pokračovali v doplnění nového zvonového souboru novým zvonem jménem "Panna Maria Nanebevzatá", který  o hmotnosti 320 kg vyznívá v tónu C2 a spod. prům. má 800 mm. 

       Ve Velkém Újezdě u Olomouce probíhala  sbírka na tento zvon. Děkujeme všem dárcům! Dárci, kteří přispěli částku 10.000,-Kč a více , budou napsáni na bronzové pamětní desce v kostele sv. Jakuba Většího ve Velkém Újezdě (plánuje se v nejblížší době!) Zvon stál celkem se zapojením 300.000,- Kč.


     Sbírka byla tedy ukončena, ale oprav na kostele  je pořád dost. Plánuje se oprava portálu kostela. Pokud chcete přispět na tyto opravy, odevzdejte hotové peníze  v kostele sv. Jakuba St.  nebo pošlete na bankovní účet farnosti Velký Újezd u Olomouce: 1800865349/0800

variabilní symbol: IČO nebo RČ (rodné číslo)
specifický symbol: 3333
do zprávy pro příjemce napsat své jméno 


- Zde můžete psát své komentáře -


Nový zvon "SV. JAKUB"


   Svěcení zvonu sv. Jakub proběhlo při mši svaté v neděli 4. října 2009 v 11:00 hod. v kostele sv. Jakuba Většího ve Velkém Újezdě. Zvon posvětil Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Této akce se zúčastnilo kolem 200 lidí. Na mši svaté účinkoval Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský orchestr Olomouc. Pro celou farnost je pořízení novéh  zvonu velkou historickou událostí! Nový zvon se nepořizuje každý rok a pokud je kvalitní, měl by vydržet i 500 let. Doufáme, že hlas zvonu sv. Jakub bude provázet životem ještě mnoho dalších generací!
    Všechny fotografie a videonahrávky z pořízení zvonu, svěcení a předání věži kostela se uloží do makovice na hlavní věži kostela, až se bude opravovat kříž , jehož oprava je nutná. Zvon plánujeme dát na věž do konce roku 2009. Přesné informace uvedeme později. Stávající zvon, který má být vyměněn, se na věži pravděpodobně ponechá a poslouží k bití "celých hodin" místo 270
 kg železného zvonu, který bude z věže odstraněn, protože nemá žádnou historickou, uměleckou ani zvukovou hodnotu a k bití hodin je zbytečně velký.Uvolní tak místo pro  nové  hodnotné zvony.
    Děkujeme všem návševníkům při svěcení, kteří přispěli na zvon alespoň svou účastí; všem, kteří se na svěcení aktivně podíleli (biskupu Hrdličkovi, P.
 Pěnčíkovi, Jáhnu Zdařilovi, sboru Choru Marianu Tršice, ministrantům, kostelníkům...) a kostel s farou připravovali. Obzvláště děkujeme rodině Naswetterové, která nám celý zvon věnovala. Děkujeme také Leticii Vránové - Dytrychové, která je autorkou zvonu, za skvělou práci. Zvon se instaloval na věž 3. prosince 2009, je zapojen přes elektromagnet. Ve věži se houpe s lehkostí, jako když se zvonívalo ručně. Do věže jej vyzdvihl jeřáb a instalaci provedla firma pana Rostislava Bouchala, BOROKO – Technické vybavení zvonů z Brodku u Přerova. Firmu zajistil dárce zvonu Ing. Milan Naswetter. V žibřidu byl uveřejněn další článek i o historii našich původních zvonů.


NAŠE ZVONY (současnost a minulost)


     V poslední době si jistě mnozí z našich občanů všimli jiného hlasu zvonu, který se ozývá z věže velkoújezdského kostela. To se již nový zvon svatý Jakub hlásí do své služby! Ve čtvrtek 3. prosince 2009 si vyměnil místo se starým zničeným zvonem, který byl pořízený někdy po roce 1946 jako náhrada za válkou zrekvírované zvony a sloužil až dosud. Ještě 3. 12. 2009 ráno starý zvon naposledy zvonil šestou. Pak byl odpojen a přestěhován na jiné místo ve věži. Nyní na něj hodiny odbíjejí čtvrtě. Za svou věrnou šedesátiletou službu si své místo určitě zaslouží. 
     Nový zvon sv. Jakub je zapojen přes elektromagnet. Ve věži se houpe s lehkostí, jako když se zvonívalo ručně. Do věže jej vyzdvihl jeřáb a instalaci provedla firma pana Rostislava Bouchala, BOROKO – Technické vybavení zvonů z Brodku u Přerova. Firmu zajistil dárce zvonu Ing. Milan Naswetter. 
     Zvony v Čechách i na Moravě to v historii neměly lehké. V období I. světové války byly na příkaz Rakousko – Uherska rekvírovány. Důvodem byla potřeba bronzu ve zbrojním průmyslu. 
     V říjnu 1915 z nařízení Ministerstva vnitra byl proveden soupis všech zvonů v
 republice. Z naší farnosti byly k válečným účelům určeny dva zvony na hlavní věži. První byl největší zvon vážící 330 kg z roku 1894 od firmy Hiller v Brně s nápisem „Náklade  farníků“ s obrazem sv. Josefa a druhý byl malý zvon užívaný jako umíráček, vážící 71 kg z roku 1828 s ulitou sochou sv. Antonína od firmy Stanke v Olomouci. Vojáci přišli zvony odebrat 26.října 1916. Původně je chtěli z věže dolů shodit, ale nakonec byly zvony dopraveny dolů po schodech pomocí lan a kladek. Vojáci pak zvony odvezli na vozíku. Trvalo dlouho, než se lidé uklidnili a na tuto nemilou věc zapomněli. 
     V období I. republiky byly zrekvírované zvony nahrazeny novými. Sbírka na nové zvony byla v naší farnosti uspořádána v letech 1924-25. Zvony byly objednány u firmy Buřil a Riss Kukleny. Přivezeny byly 4. července 1925 ve 3 hodiny ráno nákladním autem. První zvon tónu A1 ve váze 406 kg dostal jméno sv. Josef, Leopold, Václav. Druhý 211 kg tónu Cis2 byl pojmenován sv. Alois, Anna, Ludmila. Tehdy bylo farnosti doporučeno pořídit ještě jeden zvon 130 kg tónu E2 vzhledem k tomu, že ve věži se nacházel ještě starý zvon Fis2, takže by vzniklo žádoucí ladění harmonicko-melodické. Na zhotovení tohoto zvonu ale už nikdy nedošlo. Zvony byly posvěceny 15.
 srpna 1925. Ve farní kronice se píše, že nové zvony předčí svou kvalitou zvony staré. Na svěcení byla přednesena tato pěkná báseň, o kterou by bylo škoda se s Vámi nepodělit:

„Milí, dobří, zbožní lidé, 
co ten velký zástup u nás znamená? 
Proč dnes září radost z očí Vašich nadšená? 
Proč pak Ste sem zavítali, z blízka, z dáli přispěchali? 
Nač Ste přišli k nám se podívat? 
Nové zvony světit máme, formou, zvukem krásné, 
jež nás budou k Bohu volat po čas pouti časné. 
Ten zvon první sv. Josef, Leopold a Václav bude zván, 
v pátek v tři hodiny Kristus bude ním oslavován. 
A zvon druhý sv. Anna, sv. Alois, Ludmila, 
každé ráno a poledne, večer na nás zavolá. 
K nim na věži zvon Maria, přidruží se zas, 
by do chrámu ke slavnostem všecky volal nás. 
Pozdvihánek z malé věžky dobře je Vám znám: 
Pojďte, volá, nemeškejte, oltář uchystán. 
A až z toho světa jdete, neopustím Vás, 
ale jako umíráček vyprovodím Vás. 
Jak ta jména našich zvonů tvoří svatou Rodinu, 
tak i my jak ta rodina žijme všeci pospolu. 
Ta velká světová vojna všecky zvony vzala, 
štědrost, láska, víra lidská nové nám zas dala. 
Milé zvony, pějte, zvučte, zdobte újezdský náš chrám, 
nedejte zhynouti vlasti, 
nedejte zhynouti nám!“    (15. 8. 1925)

     V období II. světové války, kdy byl opět nedostatek barevných kovů, se nacisti rozpomněli na stovky zvonů v kostelech v Protektorátu Čechy a Morava. Na základě protektorátního nařízení ze dne 26.11.1941 č. 414 Sb. obdržely všechny okresy v Čechách a na Moravě nařízení zaregistrovat všechny bronzové zvony. K registraci byly používány tiskopisy s názvem Ohlašovací list pro bronzové zvony. Zvony byly rozděleny do skupin A, B, C a D–zvony památné. Na registračním listu bylo nutné vyplnit váhu zvonu, průměr, výšku, ladění, rok ulití, jméno zvonaře, nápisy na zvonu, způsob zavěšení a údaje, proč byl zvon ponechán za I. světové války. Po registraci zvonů v jednotlivých okresech měli Němci přehled kolik zvonoviny se kde nalézá. V kostelech bylo povoleno mít většinou jeden zvon, někdy ani ten ne. Nezáleželo vůbec na tom, které církvi zvony patří, ale  a tom, kolik zvonoviny bude odevzdáno. Při snímání zvonů z věží kostelů, kapliček i hřbitovů lidé plakali. Někdy byly zvony z věží i shozeny. Zcizené zvony se svážely do Německa na tzv. hřbitovy zvonů. Jeden z těchto hřbitovů byl umístěn v Hamburku. Po válce bylo zjištěno, že ve skladech tohoto hřbitova se nalézají ještě stovky zvonů, které nestihli Němci zničit rozlitím. Některé zvony se vrátily do kostelních věží u nás, ale většina byla použita jako surovina k rozvoji německého poválečného průmyslu. Část možná dodnes zvoní na některém z německých kostelů. 
     Naše farnost dostala nařízení odevzdat zvony k válečným účelům po velikonocích 1942. Již podruhé během ¼ století! Na hlavní věži byly tři zvony. Nejstarší o váze 150
 kg Maria byl odhadnut, že pochází z 15. století. Na zvonu byl gotickým písmem nápis „ O rex gloriae, veni cum pace, Mater Dei, memento mei, o Maria“. Zvon dostal značku D, památný. 
     V úterý 7. dubna po velikonocích byly zvony nahrávány společností z Brna na gramofonové desky. Dva nejtěžší, Josef 406 kg a Anna 211 kg z roku 1925, dostaly značku A, proto byly po nahrávání sejmuty a musely být odevzdány. Gotický zvon Maria, označen jako památný, měl ve věži zůstat, ale naši předkové se neradovali dlouho, již 2. června dostal dodatečně značku A a s konečnou platností bylo nařízeno ho sejmout a odevzdat. Tak se také 3. června 1942 stalo. Farnosti zůstal jen malý sanktusník v
 malé věži ve váze 28 kg jako polední zvon i umíráček. 
     V srpnu byly objednány u firmy Slévárna Sýkora, Mor. Ostrava – Mariánské Hory nové zvony ve váze 170 a 85 kg. Větší pukl hned po vytažení na věž. Byl sundán a
 vrácen do továrny. Menší byl prodán na Kozlov. Ve kterém roce byl pořízený zvon z bílé slitiny, který jsme nyní vyměnili, nevíme. Ve farní kronice o tomto zvonu není žádný zápis, stejně jako o vrácení gotického zvonu Maria. K pořízení zvonu z bílé slitiny a vrácení gotického zvonu Maria došlo pravděpodobně v letech 1950-56. V rozmezí těchto roků nikdo do kroniky farnosti nepsal. 
     Zvony vždy měly v životě měst a obcí velký význam. Zvuk zvonů oznamoval významné události. Zvonilo se při událostech slavnostních
 i smutečních, jak církevních, tak světských, ať již šlo o mše, svatby, pohřby, ale i o výročí státu. V dávných dobách zvonily také na ochranu před přírodními živly. 
     Doufáme, že se nám postupně podaří obnovit zvonový soubor na naší věži, a že se nikdy v budoucnu nebudeme muset se zvony loučit, jako naši předkové v pohnutých dobách I.
 a II. světové války. K tomu, ať nám pomáhá Bůh! 
 

autor: Eva Tomková, č. 33 /vydáno v obecním občasníku Žibřid - prosinec 2009


FOTOGRAFIE Z INSTALOVÁNÍ ZVONU SV. JAKUB


(Všechny fotky jsou ve "Fotogalerii/ Zvon sv. Jakub - instalování")

Fotografie pořízeny 03. 12.2009 při INSTALOVÁNÍ zvonu sv. jakuba 
(FOTO: Eva Tomková st.,č. 33 a Ing. Jiří Čekan, č. 308)

 

ZVON SV. JAKUB PŘED VYZDVIŽENÍM, VLEVO ING. MILAN NASWETTER - DÁRCE ZVONU

 

ZA ZVONEM  ING. MILAN NASWETTER A ROSTISLAV BOUCHAL (BOROKO - TECHNICKÉ VYBAVENÍ)

 

ZVON SV. JAKUB VYZDVIŽEN JEŘÁBEM

 

ZVON SV. JAKUB V OKENICI VE VĚŽI KOSTELA

 

ZVON SV. JAKUB, ZA NÍM ZVON Z BÍLÉ SLITINY NAPOJEN NA BITÍ HODIN, VPRAVO GOTICKÝ ZVON MARIA

HUDEBNÍ UKÁZKY ZE SVĚCENÍ ZVONU:

V. Kalous
Missa brevis ex F:  
J. Gottwald
Drahanovická česká propriální mše:
Kyrie
Finis (Píseň k sv. Jakubovi)
Gloria
B. A. Wiedermann:
Sanctus, Benedictus, Osanna
Ecce Sacerdos magnus
Agnus Dei, Dona nobis
J. Gruber: Confirma hoc Deus
K. Bezdíček
Čes.proprium na 27.neděli v mezidobí:
Z katolického kancionálu:
OTČE NÁŠ
Aleluja
VÍTEJ, VÍTEJ (722)
Zpěv k příjmání (Dobrotivý je Pán)
TE DEUM (982)
Z.Pololáník:Žalm (Ať nám Hospodin žehná)
SV. FRANTIŠEK (928)
ÚČINKUJE: CHRÁMOVÝ SBOR CHORUS MARIANUS TRŠICE

FOTOGRAFIE ZE SVĚCENÍ ZVONU SV. JAKUB

(Všechny fotky jsou ve "Fotogalerii/ Zvon sv. Jakub")

Fotografie pořízeny 04. 10.2009 při svěcení zvonu sv. jakuba v kostele sv. jakuba st. 
ve velKÉM újezdě
(FOTO: Eva Tomková ml., č. 33)

 

Průvod ministrantů, jáhna, kněze a biskupa z fary do kostela sv. jakuba 

 

Úvod mše svaté, kadidlem se okouří oltář

 

Lidé v kostele

 

nazdobený zvon sv. Jakub při svěcení, vzadu je napsáno věnování 

 

 Svěcení zvonu, napřed se vodou posvětí a pak kadidlem okouří 

 

Přímluvy - po každé přímluvě se klepalo kladÍVKem na zvon

 

Přímluvy - po každé přímluvě se klepalo kladÍVKem na zvon

 

Před pozdvihováním - okuřování obětního stolu kadidlem  

 

Pozdvihování 

 

podává se sv. přijímání (po posvěcení zvonu), sbor zpívá

 

Biskup josef Hrdlička podává svaté přijímání

 

průvod ministrantů, jáhna, kněze a biskupa z kostela na faru

 

Nazdobený zvon sv. jakub ve předu kostela 

 

slavnostní oběd s biskupem na faře

 

Fotografie pořízena 31. 07.2009 z odlévání zvonu v brodku u přerova.

Vlevo: Ing.Milan Naswetter se svým synem - dárci zvonu
Uprostřed: Paní Eva Tomková - zástupce farní rady ve Velkém Újezdě
Vpravo: Pan Josef Richter
Paní Leticie Vránová – Dytrychová – zvonařka 


NAŠE ZVONY (2009/říjen)


     V poslední době si jistě řada lidí všimla nového zvonu v kostele pod kůrem. Tento zvon sv. Jakub nechal pro náš kostel zhotovit pan ing. Milan Naswetter, rodák z Velkého Újezda. Se svým návrhem obnovit zvonový soubor našeho kostela přišel v pravou chvíli, protože zvony na naší věži jsou opravdu v žalostném stavu. 
     Zvon, který nejčastěji slyšíme zvonit, je z bílé slitiny, cca 120 kg, a byl pořízen za válkou zrekvírované zvony. V místě pod ranou úderu je od doby lití vada způsobená nevylitím prostoru. Na obou stranách, kde naráží srdce zvonu do věnce jsou z tohoto důvodu vytlučené díry velikosti pěsti, a proto každou chvíli může zvon prasknout. Dále zde máme ocelolitinový zvon a hmotnosti cca 270 kg, který do farnosti pořídil v roce 1994 dnes již zemřelý P. J. Machač. Ve Vítkovických železárnách byl odlitý kolem roku 1946 a nemá valnou zvukovou uměleckou hodnotu. Jediný hodnotný zvon je gotický zvon z konce 15.století o váze cca 150 kg s latinský nápisem: „ O rex gloriae, veni cum pace, Mater Dei, memento mei, o Maria“ („Ó králi slávy přijď s pokojem,  Matko Boží pamatuj na mě, ó Maria“). Tímto zvonem se zvoní minimálně, protože je památkově chráněný. Elektrický pohon, na který byly všechny zvony napojeny v roce 1991, nebyl udělaný dobře, proto zvony zvoní nevyváženě, a tak se ničí. Nové zapojení zvonů bude přes elektromagnet a gotický zvon by památkáři nejraději vrátili na ruční zvonění. Tento zvon jako jediný bude ve věži ponechán. Ostatní zvony dle doporučení zvonařů ze Zvonařské dílny z
 Brodku u Přerova, kteří provedli odbornou prohlídku zvonového prostoru věže, by bylo vhodné vyměnit. Podle měření udělali návrh na zhotovení nové zvonové sestavy.
     Zvon první sv. Jakub tónu D2, hmotnosti 223 kg, průměru 695 mm, je již na světě a našemu kostelu ho věnovala rodina Naswetterova, jak je také na zvonu napsáno. Zvon byl odlitý 31. července ve Zvonařské dílně Marie Tomáškové – Dytrychové v Brodku u Přerova, pár minut před polednem. Autorem zvonu je paní Leticie Vránová – Dytrychová. Výzdobu navrhla ak. soch. Věra Kunčarová. Materiálem je zvonařská bronz. Na zvonu je reliéf sv. Jakuba St. a nápis: „Svatý Jakube oroduj za nás.“ Další dva nové zvony bychom chtěli pořídit postupně. 
     Svěcení zvonu sv. Jakub proběhlo při mši svaté v neděli 4. října 2009 v 11:00 hod. Zvon posvětil Mons.Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Pro celou farnost je pořízení nového zvonu velkou historickou událostí! Nový zvon se nepořizuje každý rok a pokud je kvalitní, měl by vydržet i 500 let. Doufáme, že hlas zvonu sv.Jakub bude provázet životem ještě mnoho dalších generací!

autor: Eva Tomková, č. 33 /vydáno v obecním občasníku Žibřid - říjen 2009